Föreningens omfattning
Bostadsrättsföreningen Myrstacken bildades den 8 augusti 1924, och husen byggdes 1924-1929. I bostadsrättsföreningen Myrstacken finns 144 lägenheter med bostadsrätt, en lokal med bostadsrätt samt två lokaler med hyresrätt. Föreningen omfattar 4st fastigheter med följande adresser:

Humleboet 16: Falugatan 20, 22 och 24
Myrstacken 25: Gävlegatan 13 och Torbjörn Klockares Gata 25
Myrstacken 30: Torbjörn Klockares Gata 21 och 23
Myrstacken 31: Torbjörn Klockares Gata 15, 17, 19 och Torsgatan 78
.

Vad det innebär att bo i bostadsrätt
En bostadsrättsförening är en kooperativ bostadsform vilket innebär att vi tillsammans äger våra fastigheter. Vi bestämmer tillsammans över vår gemensamma miljö och alla andra frågor som rör föreningen. Om vi tillsammans sköter om husen samt innergårdarna och andra gemensamma utrymmen kan boendekostnaderna hållas nere.

Föreningens organisation
Föreningsstämman är högsta beslutande instans och på den har alla medlemmar rösträtt, dock endast en röst per bostadsrätt. Ordinarie förningsstämma hålls vanligtvis i maj varje år. Om du vill att något ärende ska behandlas på stämman lämnar du in en motion i föreningens brevlåda innanför porten på Torbjörn Klockares Gata 21 senast sista februari. Vid behov kan även extrastämmor hållas. Andra förslag och ärenden kan också lämnas i föreningens brevlåda eller ställas till ordförande i styrelsen. Kontaktinformation finns på anslagstavlorna i trapphallarna.
Enligt föreningens stadgar utser föreningsstämman en styrelse som ansvarar för föreningens och fastigheternas skötsel och ekonomi. Det är viktigt att alla medlemmar är med på föreningsstämman och röstar fram en styrelse som tillgodoser medlemmarnas intressen. Styrelsemedlemmar utses normalt för en period om två år. Styrelsens storlek kan variera. Den får enligt stadgarna bestå av högst elva ledamöter och fyra suppleanter, varav en ledamot och högst en suppleant för denna väljs av HSB Stockholm.
Föreningsstämman utser också enligt stadgarna en föreningsvald revisor som kontrollerar styrelsens arbete samt en suppleant för denna. Föreningsstämman utser också enligt stadgarna en valberedning som vanligtvis består av högst två personer varav en är sammankallande. Revisor och suppleant samt valberedning utses för en period om ett år.
Förslag på styrelseledamöter och andra roller i föreningen lämnas till valberedningen, så kontakta de som sitter i valberedningen om du är intresserad av att delta i föreningsarbetet eller har förslag på någon annan person. Kontaktinformation till de som sitter i valberedningen finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Föreningens ekonomi
Inget vinstintresse finns i föreningens ekonomi. Huvuduppgifterna för föreningens styrelse är att ta långsiktigt ansvar för fastigheterna och samtidigt pressa nere föreningens kostnader. För varje kalenderår tar föreningen fram en årsredovisning som bland annat ger en bild av föreningens ekonomi. Årsredovisningen läggs upp här på vår webbplats, och delas också ut i brevlådorna.

Myrstacken årsredovisning 2015
Myrstacken årsredovisning 2016
Myrstacken årsredovisning 2017
Myrstacken årsredovisning 2018
Myrstacken årsredovisning 2019Lanterninen över trapphust mot gården, Torbjörn Klockares Gata 21.