Myrstackens ABC

Andrahandsupplåtelse
Andrahandsupplåtelse måste vara beviljad av föreningen. Styrelsen beviljar andrahandsupplåtelser i enlighet med paragraf 40 i stadgarna, och för en period om max ett år i taget. Detta gäller även om barn eller andra närstående bor i lägenheten. Styrelsen beviljar andrahandsupplåtelse i enlighet med hyresnämndens principer. Kontakta HSB Stockholm Servicecenteservicecenter.stockholm@hsb.se eller 010-442 11 00 om du vill du ha en blankett för andrahandsupplåtelse. För studier på annan ort krävs intyg av lärosätet, och för arbete på annan ort krävs intyg av arbetsgivaren.

Tänk på att kontrollera villkoren för andrahandsupplåtelser med ditt försäkringsbolag. Många hemförsäkringar täcker inte egendom som har uppåtits i andra hand.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelser om 10% av ett prisbasbelopp per år i enlighet med paragraf 12 i stadgarna.

Anslagstavlor
I varje portuppgång finns en anslagstavla där viktiga meddelanden till boende sätts upp. Det är viktigt att du löpande tar del av informationen på anslagstavlan i trapphallen, så gör det till en vana att titta på tavlan när du går förbi.

Autogiro
Autogiro är ett bra sätt att se till att månadsavgiften kommer in i tid. Kontakta HSB Stockholm Servicecenter (servicecenter.stockholm@hsb.se, 010-442 11 00) för autogiro-blankett.

Balkonger
Alla boende är välkomna att använda de gemensamma balkongerna i trapphallarna, men var och en måste plocka undan efter sig. Det är inte tillåtet att förvara något på balkongerna. Det är heller inte tillåtet att röka på balkongerna eftersom det finns friskluftsventiler i direkt anslutning till dessa, och att det därmed kommer in rök i intilliggande lägenheter.
Våra hus är kulturminnesmärkta enligt högsta klassningsgrad, så det finns ej möjlighet att bygga balkonger i anslutning till lägenheterna.

Barnvagnsrum
Rum för förvaring av barnvagnar finns innanför porten på Torbjörn Klockares Gata 17. Barnvagnar får även ställas i cykelrummen. Av brandsäkerhetskäl samt för att städning ska kunna utföras får barnvagnar inte ställas i trapphallar. De får heller inte ställas i förrådsgångar eller i andra gemensamma utrymmen.

Bastu
I föreningen finns en bastu belägen vid föreningens gemensamma lokal på Torbjörn Klockares Gata 21. Bastun bokas kostnadsfritt av boende genom att man skriver upp sig på en bokningslista som hänger utanför bastun. Bokningstiden är max 2 timmar åt gången klockan 7:00-22:00. Var och en måste själv städa efter sig. Det är inte tillåtet att låta bekanta använda bastun utan att själv vara närvarande. När man använder bastun måste man även visa hänsyn för de som övernattar i föreningens intilliggande föreningslokal.

Bastun bokas kostnadsfritt av boende via bokningstavlan i tvättstugorna, via webb (https://electroluxhub.com/S0130BrfMyrstacken) eller via app (Electrolux Vision MOBILE).

Brandvarnare
Brandvarnare ska enligt lag finnas i alla bostäder. Boende har själv ansvar för att den är monterad och fungerar. Lägenhetens brandvarnare tillhör lägenheten.

Bredband
Bredband 1000/1000 Mb/s från Bahnhof ingår för närvarande i månadsavgiften via fastighetsnätet med nätverksuttag (UTP/ethernet) i respektive lägenhet. Om lägenheten inte är ansluten till fastighetsnätet kan bostadsrättshavaren få det indraget på egen bekostnad.

Bostadsrättshavaren kan också välja bredband från Telenor via fastighetsnätet eller ComHem via antennuttaget för TV, och tecknar då själv abonnemang.

Kontakta styrelsen om du har frågor om detta.

Cykelförvaring
Rum för förvaring av cyklar finns innanför porten till Torbjörn Klockares Gata 17, vid Torbjörn Klockares Gata 15 med ingång från gatan, innanför porten på Gävlegatan 13 samt i källaren på Falugatan 22 med ingång från gården. Bensindrivna fordon (som exempelvis mopeder) får inte förvaras i cykelrummen på grund av brandrisk. Det finns också cykelställ utomhus på Falugatans gård som alla boende är välkomna att använda. Cyklar får inte ställas på andra ställen på gårdarna, på de gemensamma balkongerna, i förrådsgångar eller i andra gemensamma utrymmen. Av brandsäkerhetskäl samt för att städning ska kunna utföras får cyklar heller inte ställas i trapphallarna.

Felanmälan
Mindre fel som exempelvis portar som inte går igen och maskinfel i tvättstugan anmäler du till vår fastighetsskötare Adamsberg Fastighetsförvaltning i första hand via epost till felanmalan@afast.se eller annars vardagar kl 9-16 via telefon på 08-510 684 00.

Vid gasläcka, kontakta Stockholms Gas jour på 0771-41 01 00, och vid akut fara, ring räddningstjänsten på 112.

Vardagar kl 9-16 anmäler du andra allvarliga fel som exempelvis större vattenläckor till vår fastighetsförvaltare Adamsberg Fastighetsförvaltning via telefon på 08-510 684 00.

Övriga tider (vardgar kl 16-9 och helger 0-24) anmäler du andra allvarliga fel till vår fastighetsjour på telefon 08-18 70 00. Observera att fastighetsjouren endast får tillkallas vid akut behov, när något omedelbart måste åtgärdas. Styrelsen förbehåller sig rätten att i efterhand bedöma hur akut behovet är, och missbruk kan komma att faktureras anmälaren.

Föreningslokal
Föreningen har en föreningslokal som kan hyras av boende och bland annat användas för övernattande gäster. Information om föreningslokalen hittar du här, där du också kan se när föreningslokalen är ledig samt göra bokningsförfrågningar. Om du inte kommer åt vår webbplats kan du kontakta ansvariga för föreningslokalen. Kontaktinformation till ansvariga finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Förråd
Många lägenheter i föreningen har tillhörande förråd. Typ av förrådsutrymme, vindsförråd eller källarförråd samt storlek varierar. Föreningen har ingen central hantering av förråden, utan övertagandet av dessa måste hanteras mellan säljaren och köparen vid överlåtelsen. Köpare måste förse förråd med lås direkt vid överlåtelsen så att det inte finns möjlighet för någon annan att ställa in saker i det.

Försäkring
Tänk på att teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. För försäkringsärenden som gäller reparationer av lägenhetens inre kräver försäkringsbolagen bostadsrättstillägg. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, lägenhetens ytter- samt innerdörrar, glas i fönster och dörrar, inredning i kök inklusive kyl, frys och spis, badrum inklusive badrumsporslin och blandare. Till det inre räknas också förråd tillhörande lägenheten.

Garage / parkering
Föreningen har inga garage- eller parkeringsplatser. Boendeparkering tillämpas på gatorna.

Hushållsel och ellnät
Boende tecknar själv abonnemang för hushållsel.

Elnätet renoverades 1990 och samtliga lägenheter erbjöds då framdragning av 3-fas till lägenhet och kök för inkoppling av elspis samt undercentral med automatsäkringar. Om bostadsrättshavaren ej antog erbjudandet kan installation beställas av elektriker, och bostadsrättshavaren får då bekosta det själv.

Inbrott
För att förebygga inbrott är det viktigt att alla ser till att ytterdörrar samt dörrar till källar- och vindsförråd hålls låsta, och att vi inte släpper in obehöriga i husen. Portkoderna byts regelbundet, men var ändå försiktig med att lämna ut den. Var också uppmärksam på vad som händer i fastigheterna, och meddela fastighetsförvaltaren om du ser något misstänkt.

Innergårdar
Föreningen har två stora innergårdar som alla boende är välkomna att använda. Under sommarhalvåret ställer vi ut utemöbler och grillar som alla medlemmar också är välkomna att använda. De kan dock inte bokas på förhand, utan det är först till kvarn som gäller. Vi är många boende i föreningen, så det är viktigt att vi tar hänsyn när vi använder innergårdarna. Var och en måste städa efter sig, och innergårdarna ska vara tysta alla dagar efter klockan 22:00. Om en boende har orsakat föreningen kostnader för till exempel städning eller återställande efter skadegörelse kan föreningen rikta ersättningskrav mot denna.

På fasaderna mot innergårdarna finns friskluftventiler till lägenheterna, så rök inte i närheten av dessa så minskar risken för att det kommer in rök i lägenheterna.

Se också till att hålla hundar kopplade på innergårdarna så undviker du att de som är rädda för hundar blir skrämda.

Kontaktinformation
Kontaktinformation till fastighetsskötaren, fastighetsförvaltaren, HSB Servicecenter, styrelsen, revisorer och valberedningen finns på anslagstavlorna i trapphallarna. Kontaktinformation till fastighetskötaren finns också här.

Markiser
Föreningen har ett ramavtal med Haga Solskydd AB (08-400 264 00, http://www.hagasolskydd.se) för markiser. Kontakta styrelsen innan beställning av markiser för att få information vilken färg som gäller.  Våra hus är kulturminnesmärkta enligt högsta klassningsgrad, så om markiserna syns mer än nödvändigt finns det risk för att du tvingas ta ner dom.

Månadsavgift
Månadsavgiften betalas i förskott. Kontakta HSB Servicecenter (servicecenter.stockholm@hsb.se, 010-442 11 00) för autogiro-blankett. Om avgiften inte betalas i tid tar föreningen ut en förseningsavgift för att täcka extra kostnader.

Föreningens styrelse arbetar för att hålla månadsavgifterna så låga som möjligt, och ju fler medlemmar som engagerar sig i föreningen och exempelvis är med på föreningens gemensamma städdagar och annat föreningsarbete, desto större är möjligheten att hålla ner månadsavgifterna. Följ också reglerna för soprummen och återvinningsrummet så slipper föreningen straffavgifter som belastar månadsavgifterna.

Renoveringar, ombyggnationer, underhåll och reparationer
Bostadsrättshavare ansvarar för att på egen bekostnad reparera och underhålla det inre i lägenheten med tillhörande utrymmen så att det är i gott skick. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, lägenhetens ytter- samt innerdörrar, glas i fönster och dörrar, inredning i kök inklusive kyl, frys och spis, badrum inklusive badrumsporslin och blandare. Till det inre räknas också förråd tillhörande lägenheten. Se föreningens stadgar för mer information om vad du själv ansvarar för.

Vid ombyggnationer som berör rumsindelning, upptagning av dörr i vägg, förändring av ventilation, gasrör, vattenrör eller avloppsrör krävs alltid tillstånd av föreningen och i vissa fall även bygglov. Vid renovering som berör badrum och kök kan det också krävas tillstånd av föreningen. Kontakta fastighetsförvaltaren för mer information om detta (kontaktinformation finns på anslagstavlorna i trapphallarna).

Tänk också på att i god tid informera dina grannar genom anslag på tavlor i berörda trapphallar inför arbeten som innebär att vatten eller el behöver stängas av, samt vid arbeten som ger upphov till buller. Planera också in bullrande arbeten till vardagar mellan kl 9 och kl 17. Av brandsäkerhetsskäl får byggmaterial inte förvaras i trapphallar eller på trottoren utanför husen, utan måste fraktas bort omedelbart, och om det blir skräpigt eller dammigt i trapphallen behöver det också städas bort omedelbart.

Se Att tänka på vid renovering eller ombyggnation av lägenhet för mer information.

Soprum och återvinningsrum
Föreningen har två soprum för matavfall och hushållsavfall på Torbjörn Klockares Gata 15 och Torbjörn Klockares Gata 25 med ingång från gatan. Endast de bruna påsarna i soprummen får användas för matavfallet. Om man slänger andra påsar i kärlen för matavfall måste allt matavfall i kärlet kasseras, och föreningen får straffavgifter.

På Torbjörn Klockares Gata 23 med ingång från gatan har föreningen också ett återvinningsrum där du kan sortera metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar, plastförpackningar, tidningar, hopvikta/tillplattde pappersförpackningar och hopvikta/tillplattde kartonger.I soprummet på Torbjörn Klockares Gata 25 finns även en nätbur för återvinning av mindre elektriska saker samt kärl för småbatterier och ljuskällor.

Sortera noggrant i avsedda kärl och vik ihop samt platta till förpackningar och kartonger så gör du nytta för miljön samtidigt som hjälper du till att hålla ner föreningens kostnader för hämtning av hushållssopor och återvinning. I soprummen och i återvinningsrummet får inget annat än det som nämnts ovan lämnas. Inget får heller ställas på golven. Föreningen får höga straffavgifter vid slarv med sopor och återvinning, så det är viktigt att alla respekterar detta.

På föreningens städdagar beställer föreningen en container där du kan slänga grovsopor som inte är miljöfarliga. Vid andra tillfällen ansvarar du själv för att transportera bort dessa för återvinning.

Miljöfarliga sopor som färg, kemikalier, läkemedel, vitvaror, TV-apparater och byggavfall från renoveringar ansvarar du själv för att transportera bort för återvinning. Se Stockholm Vattens webbplats för mer information om var du kan återvinna dessa.

Det är inte tillåtet att förvara sopor inklusive grovsopor vid renovering utanför sin lägenhet eller utanför husen. Dessa måste föras bort omedelbart.

Kontakta vår fastighetsskötare Adamsberg i första hand via epost till felanmalan@afast.se eller annars vardagar kl 9-16 via telefon till 08-510 684 00 om du behöver hjälp att transportera bort grovavfall, möbler, byggavfall, stora elektriska saker samt miljöfarligt avfall som färg och andra kemikalier.

Styrelsen och andra roller i föreningen
Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i föreningens styrelse eller i föreningsarbetet på något annat sätt. Kontaktinformation till de som ingår i valberedningen finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Städdagar
Två gånger om året, höst och vår, ordnas städdagar i föreningen. Vi gör i ordning utemöbler och grillar på våra innergårdar, städar gemensamma utrymmen samt gör mindre renoveringsarbeten. För att detta ska fungera är det viktigt att du är med på städdagarna. Föreningen sparar mycket pengar på att vi gör detta arbete själva, så det är viktigt för att vi ska kunna hålla månadsavgifterna så låga som möjligt. Anslag om när städdagarna sker sätts upp på anslagstavlorna i trapphallarna. Till städdagarna beställs en container där du kan kasta egna saker som inte är miljöfarliga.

Städning
Föreningen har anlitat ett städbolag som städar trapphallarna en gång per vecka. För att de ska kunna komma åt och städa får det inte finnas något i trapphallarna som exempelvis barnvagnar, cyklar, dörrmattor, ytterskor eller soppåsar. Var och en som använder tvättstugan ansvarar för att städa efter sig. Varje vår och varje höst anordnar föreningen städdagar då vi bland annat städar gemensamma utrymmen som soprum, källare och vindar.

Säkerhetsdörr
Föreningen har ett ramavtal med Proloc (08-26 48 10, http://www.proloc.se) för byte till säkerhetsdörr som du kan kontakta för att få mer information. Vid byte till säkerhetsdörr ansvarar du för att utsidan av dörren ser ut på samma sätt som övriga dörrar i trapphallen.

Trapphallar
Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa något i trapphallarna. Det bolag vi har anlitat för städning kräver också att det ska vara tomt i trapphallarna så att de kommer åt att städa utan att behöva flytta på saker.

Trivselregler
Tänk på att inte störa dina grannar, och särskilt mellan klockan 22:00 och 6:00. Förvarna de andra i din trappuppgång med anslag om du ska ha fest eller utföra någon ombyggnad eller renovering som bullrar. Och städa alltid efter dig i gemensamma utrymmen. Det är inte tillåtet att förvara grovsopor vid renovering utanför sin lägenhet eller utanför husen. Dessa måste föras bort omedelbart.

TV
ComHems grundutbud ingår för närvarande i månadsavgiften. Kontakta ComHem för ytterligare kanalutbud. Bredbandsbolaget erbjuder också TV via sitt bredbandsnät.

Tvättstugor
Tre gemensamma tvättstugor finns med ingång från innergården mellan Torbjörn Klockares Gata 17 och 19. Tvättstugorna bokas kostnadsfritt av boende via bokningstavlan till vänster om ingången, via webb (https://electroluxhub.com/S0130BrfMyrstacken) eller via app (Electrolux Vision MOBILE). Inloggning sker med lägenhetsnumret (1-144, 1092 eller 1109) som namn samt det lösenord som erhölls tillsammans med nyckelbrickan.

Kontakta vår fastighetsskötare Adamsberg i första hand via epost till felanmalan@afast.se eller annars vardagar kl 9-16 via telefon till 08-510 684 00 om du har tappat bort din nyckelbricka eller ditt lösenord.

Tvättid som inte har påbörjats inom 30 minuter tas bort automatiskt, vilket innebär att annan boende kan boka den. Det går att komma in i tvättstugan 60 minuter avslutad tvättid.

Var och en som använder tvättstugan ansvarar för att städa efter sig.

I anslutning till tvättstugorna finns det också ett torkrum samt ett mangelrum som delas av alla och ej går att boka.

Uppvärmning
Uppvärmning ingår i månadsavgiften. Föreningen är ansluten till Fortum Värmes fjärrvärmenät.

Vatten.
Kallt och varmt vatten ingår i månadsavgiften.

Ventilation
Originallägenheterna har självdrag. Inga fläktar får kopplas till ventilationskanaler. Endast köksfläkt som blåser ut luften i rummet (kolfilterfläkt) får användas.
Vindslägenheterna byggda 1990 har maskinell ventilation.

Årsredovisning
Efter varje kalenderår tar föreningen fram en årsredovisning som bland annat ger en bild av föreningens ekonomi. Årsredovisningen läggs upp här, och delas också ut i brevlådorna.

Överlåtelser
Information till säljare, köpare och mäklare vid försäljning av lägenheter finns här. Mäklarbild för lägenheten kan beställas från HSB Servicecenter (servicecenter.stockholm@hsb.se, 010-442 11 00).

Övriga mäklarärenden samt låneärenden hanteras också av HSB Servicecenter.

Övernattningsrum
Se under "Föreningslokal" högre upp på denna sida.


 

Funderingar
på Tvättstugorna?
Gå till bokstaven T
i Myrstackens ABC!